Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí při nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě www.beautyobchod.cz, provozovaném obchodní společností Beauty koncept, s.r.o., se sídlem Za Valem 6, 148 00 Praha 4, IČ: 29129460. Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Beauty koncept, s.r.o., jako prodávajícím, na jedné straně, a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v účinném znění.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem internetového obchodu www.beautyobchod.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále též “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky odeslané prostřednictvím internetového obchodu www.beautyobchod.czjsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a  reklamačním řádem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti), a objednávku odešle.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím a její doručení prodávajícímu, kupní smlouva vzniká doručením potvrzení objednávky prodávajícím v informativním emailu, který je odeslán kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na webových stránkách v době odeslání objednávky kupujícím. Ceny jsou vždy uvedeny včetně platného DPH.

Zboží hrazené bankovním převodem hraďte prosím až po potvrzení objednávky z e-mailu strz@bodycalm.cz. Základní potrvzení po zadání objednávky je jen potvrzením o přijetí zájmu. Stav skladu nemusí být aktuální vzhledem k 24 hodinové aktualizaci.

Objednávka

V objednávce je nezbytné přesně označit objednané zboží (kod), množství, popř. Barevnou specifikaci. Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení, adresu kupujícího, telefon nebo e-mail, popř. IČO a DIČ pokud je kupující podnikatelem. V případě odlišné doručovací adresy take doručovací adresu. Obvyklá doba k vyřízení objednávky činí 0–30 pracovních dní od podání objednávky kupujícím dle povahy, druhu a množství zboží či dle dohody. Realizací objednávky a  obchodu u Beauty koncept, s.r.o. (dále jen dodavatel) kupující bere na vědomí tyto všeobecné obchodní podmínky. Ke každému zboží zakoupenému u dodavatele je přiložen záruční nebo dodací list (fakturu lze považovat za záruční list, v případě, že nebyl dodán zvláštní záruční list), příp. stvrzenka o platbě v hotovosti. Záznamy uvedené na faktuře a záručním listu si kupující ihned zkontroluje. Je-li zboží kupujícímu zasláno a objeví-li rozdíl mezi doklady a zbožím, případně chybějící doklad, neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od data převzetí, kontaktuje dodavatele. Stížnost (reklamace) bude ihned prověřena a případná závada odstraněna. Po uplynutí uvedené lhůty nemusí být kupujícímu, který není spotřebitelem, reklamované rozdíly uznány. (§427 – §428 ObchZ).

Cena zboží 

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. V cenách nejsou započítány náklady na dopravu. Pokud není uvedeno jinak, je cena dopravného 100 Kč vč. DPH prostřednictvím České pošty. Kupující si v objednávce vybírá způsob doručení zboží a dopravné se dle výběru může změnit. Kupující je vždy obeznámen s cenou dopravy před ukončením objednávky. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Platební podmínky

 • hotovostní úhradou při převzetí zboží (dobírka). Na místě převzetí dopravce inkasuje hotovost od kupujícího a vystaví doklad o převzetí hotovosti; faktura je zpravidla obsahem zásilky.
 • úhrada zálohou – kupující na základě zálohové (proforma) faktury uhradí předem částku 1) převodem (bezhotovostně) ze svého účtu na dodavatelův účet
 • osobní odběr s platbou v hotovosti v proozovně dodavatele. Informujte se prosím předem, zboží je nutno i v tomto případě závazně objednat (e-shop, poštou, faxem, e-mailem), příp. rezervovat (telefonicky).


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury, neboť se jedná o porušení povinnosti smluvní strany. V takovém případě není dotčen nárok dodavatele na smluvní pokutu vůči kupujícímu podnikateli.

Dodací podmínky a převzetí zboží

Dodavatel zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím (dodací adresa) obvykle do dvou  pracovních dní po dni expedice. Kupující hradí náklady spojené s přepravou uvedené v sazebníku služeb. Dodavatel nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo nebezpečí vzniku škody při přepravě spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že kupující při převzetí zásilky od přepravce (spedice, pošta Balík do ruky) bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí dodavatele (e-mailem, faxem, poštou). Po vzájemné dohodě může být kupujícímu ihned expedováno nové zboží. Při reklamaci služby Balík do ruky lze uplatnit reklamaci do následujícího pracovního dne po převzetí/doručení na dodací poště. Při osobním odběru zboží od zástupců dodavatele kupující ověří úplnost dodávky v místě odběru ihned. Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět dodavateli, nebo zboží se specifikací osobní odběr nebude kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), odstoupí dodavatel od smlouvy a může po kupujícím požadovat úhradu smluvní pokuty. V případě, že kupující nepřevezme zásilku zboží opakovaně expedovanou na jeho přání, je povinen uhradit vedle smluvní pokuty (nedojde-li k převzetí) dle bodu 3 též náhradu škody, tj. marně vynaložené dopravní náklady v plné výši.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Kupující – spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení stačí v této lhůtě odeslat prodávajícímu. Zboží zašle spotřebitel na vlastní náklady v neporušeném stavu a nejlépe i v neporušeném obalu. V případě, že bude zboží poškozené, nekompletní či bude jevit známky užívání, má prodejce nárok na náhradu škody a nutných nákladů spojených s vrácením zboží. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury. Prodávající vrátí kupujícímu jím zaplacené finanční částky na udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Možnost odstoupení od smlouvy se ve smyslu § 53 odst. 8 občanského zákoníku nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.


Odstoupení od smlouvy i zboží zašlete na adresu provozovatele internetového obchodu: Beauty koncept s.r.o., Na Strži 5, 140 00.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Reklamace

V oprávněných případech dodavatel (nebo servis) zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Pro dopravu zboží k reklamačnímu řízení k dodavateli lze použít některou z následujících služeb: Česká pošta, PPL, apod. Zboží nezasílejte poštou na dobírku – nebude přijato! Dopravné v rámci reklamace jde k tíži kupujícího, nebylo-li dohodnuto jinak. Místem uplatnění reklamací je provozovna  dodavatele – Studio Body Calm, Na Strži 5, 140 00, Praha 4.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.


Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele  info@beautykoncept.cz,
 • poštou na adresu prodávajícího,
 • telefonicky na tel. č.:777040013
 • osobním doručením na adresu provozovatele – adresu provozovny, a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží, pokud to je možné, tak v originálním obalu, nebo alespoň vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu: Studio Body Calm, Na Strži 5, 140 00 Praha 4

 

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Prodávající je povinen vystavit při uplatnění reklamace reklamační protokol. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace nebo písemně).

Záruka

Na veškeré zboží je poskytována, v případě, že kupujícím je spotřebitel, záruční doba 24 měsíců. V případě, že kupujícím není spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele. Pro kupujícího nikoliv spotřebitele počíná běžet nová záruka 12 měsíců. Záruka se nevztahuje zejména na závady způsobenými:

 • neoprávněným zásahem (porušení ochranných pečetí, plomb nebo nálepek)
 • opravou nebo údržbou speciálních zařízení osobami, které k tomu dodavatel nepověřil
 • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atp.
 • nedodržením pokynu stanovených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci zboží
 • provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu, není-li k tomu výrobek určen a uzpůsoben
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN (špatné uzemnění, přepětí a podpětí, výkyvy napětí v síti)
 • běžným opotřebováním
 • živelnými pohromami nebo vyšší mocí

 

Porušení nebo odstranění garančních nálepek na zboží může mít za následek ukončení záruční doby a záručního servisu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tento nesouhlas může kupující vyjádřit e-mailem zaslaným na info@beautykoncpept.cz popř. dopisem odeslaným na adresu Studio Body Calm, Na Strži 5, 140 00 Praha 4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.6.2013. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 


Facebook